Stypendia Starosty Mikołowskiego


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
w godzinach pracy Urzędu.

Sposób złożenia dokumentów:

Wnioski należy składać w terminie: po pierwszym semestrze - do dnia 30 stycznia, po zakończeniu roku szkolnego do dnia 5 lipca danego roku w siedzibie Starostwa.
Wymagane dokumenty
 • - Wniosek o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Mikołowskiego (pobierz PDF lub DOC)
 • - Karta ocen semestralnych lub kopia świadectwa szkolnego
 • - Kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia
 • - Opinia Wychowawcy zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 • - Pisemna zgoda rodziców na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego stypendysty)
 • - Oświadczenie według wzoru PIT-2A (składają uczniowie, którzy otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium)
Podstawa prawna
Uchwała Nr XII/083/2007 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski oraz Uchwała Nr XVII/113/2008 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 marca 2008 r. - w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2007 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.
Cele programu
 • - Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnej i aktywności młodzieży, dzięki czemu grupa stypendystów będzie stanowiła pozytywny wzorzec dla środowiska lokalnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i poczucie własnej wartości.
 • - Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce i w sporcie osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • - Promowanie powiatu mikołowskiego przez uczniów oraz przez szkoły ponadgimnazjalne w ogólnopolskich rankingach szkół.
Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach
 • - za wybitne wyniki w nauce
 • - za wybitne osiągnięcia w nauce
 • - za wybitne osiągnięcia w sporcie
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o przyznanie Stypendium (PDF | DOC)
Regulamin przyznawania Stypendiów (PDF | DOC)
Załącznik do wniosku o przyznanie Stypendium (PDF | DOC)