Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
w godzinach pracy Urzędu.

Sposób złożenia dokumentów: listownie lub osobiście
Wymagane dokumenty
Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, realizację innych zadań statutowych,
  • - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami
 4. statut szkoły lub placówki
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Termin załatwienia sprawy
Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 30 dni.
Podstawa prawna
Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli zostały określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wpisu placówki do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego.
Uwagi, informacje dodatkowe
Do rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez powiat mikołowski mogą być wpisane tylko typy szkół i placówek, których zakładanie leży w kompetencji powiatów. Należą do nich:
 1. Szkoły podstawowe specjalne. 
 2. Gimnazja specjalne. 
 3. Szkoły ponadgimnazjalne (czyli szkoły dla absolwentów gimnazjów, absolwentów szkół zasadniczych i średnich). 
 4. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego. 
 5. Placówki oświatowo - wychowawczych, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
 6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
 7. Placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 
 8. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 
 9. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 
 10. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy). 
 11. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Pozostałe typy niepublicznych szkół i placówek wymienione w ustawie o systemie oświaty są rejestrowane przez inne jednostki, np. samorządy gminne lub województwa.
Formularze i wnioski do pobrania
Informacja o warunkach lokalowych (PDF | DOC)
Informacja dotycząca opracowania statutu (PDF | DOC)
Zgłoszenie do ewidencji (PDF | DOC)