Aktualizacja z urzędu danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków


Opis sprawy
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji architektoniczno - budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej, ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.
Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego.
Wymagane dokumenty
Wprowadzanie zmian z urzędu nie wymaga wniosku
Opłaty
Zwolnione z opłat skarbowych
Termin załatwienia sprawy
Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków winna być wprowadzona w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz .U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 tekst jednolity)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Uwagi
    O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych, osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.