Wydawanie informacji z operatu ewidencyjnego

informacja ustna,

w postaci wydruku,

poświadczanie wniosków do KRUS i ZUS odnośnie właściciela nieruchomości z lat ubiegłych,

wydawanie zaświadczeń o istnieniu nieruchomości w latach ubiegłych,

rejestrowanie umów dzierżawy.

Temat:

Wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Zaświadczenie do KRUS i ZUS

Zaświadczenie o wpisach nieruchomości w rejestrach operatu ewidencji gruntów i budynków

Rejestrowanie umów dzierżawy

Opis sprawy
Zaświadczenie o właścicielach, władających uwidocznionych w operacie ewidencji gruntów i budynków wydawane są na pisemny wniosek, po określeniu położenia gruntu i nazwisk ówczesnych właścicieli nieruchomości. Dokumenty te wydawane są do celów emerytalno - rentowych oraz do udokumentowania stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Biuro Katastru
tel. (32) 32-48-121
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosekUmowa dzierżawy z wnioskiem podpisanym przez podmioty, które umowę zawarły
Opłaty
wniosek - brak opłaty

Opłaty skarbowe:zaświadczenie 17.00 zł.Zwolnione z opłaty skarbowej są zaświadczenia wystawiane do celów emerytalno - rentowych

Termin załatwienia sprawy
Terminie realizacji 7 do 14 dni w zależności od ilości zleceń.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 - z późn.zm.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (PDF)
Wniosek zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach operatu ewidencji gruntów i budynków (PDF | DOC)
Uwagi
Opłaty skarbową można dokonać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 4a,poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00 (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku) lub
bezgotówkowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mikołowie ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1214 1000 0022 9075 0526 (potwierdzenie przelewu należy załączyć do wniosku).