Wydawanie informacji z operatu ewidencyjnego

 • informacja ustna,
 • w postaci wydruku,
 • poświadczanie wniosków do KRUS i ZUS odnośnie właściciela nieruchomości z lat ubiegłych,
 • wydawanie zaświadczeń o istnieniu nieruchomości w latach ubiegłych,
 • rejestrowanie umów dzierżawy.

  Temat:
 • Wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Zaświadczenie do KRUS i ZUS
 • Zaświadczenie o wpisach nieruchomości w rejestrach operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Rejestrowanie umów dzierżawy

  Opis sprawy
  Zaświadczenie o właścicielach, władających uwidocznionych w operacie ewidencji gruntów i budynków wydawane są na pisemny wniosek, po określeniu położenia gruntu i nazwisk ówczesnych właścicieli nieruchomości. Dokumenty te wydawane są do celów emerytalno - rentowych oraz do udokumentowania stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
  Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
  Starostwo Powiatowe w Mikołowie
  ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  Biuro Katastru
  tel. (32) 32-48-121
  Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek
 • Umowa dzierżawy z wnioskiem podpisanym przez podmioty, które umowę zawarły
 • Opłaty
 • wniosek - brak opłaty

  Opłaty skarbowe:
 • zaświadczenie 17.00 zł.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są zaświadczenia wystawiane do celów emerytalno - rentowych

  Opłaty administracyjne:
 • informacja ustna 8.00 zł
 • w postaci wydruku 12.00zł (za jedną działkę - wypis pełny)
 • w postaci wydruku 3.60 zł (za jedną działkę - wypis skrócony)
  Opłaty administracyjne dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a,
 • poniedziałek 8.00 - 18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00 (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku)
 • Termin załatwienia sprawy
  Terminie realizacji 7 do 14 dni w zależności od ilości zleceń.
  Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 - z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
 • Formularze i wnioski do pobrania
  Wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (PDF)
  Wniosek o udzielenie informacji (PDF | DOC)
  Wniosek zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach operatu ewidencji gruntów i budynków (PDF | DOC)
  Wniosek podpisany przez osoby, które umowę dzierżawy zawarły (PDF | DOC)
  Uwagi
  Opłaty skarbową można dokonać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 4a,
 • poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00 (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku) lub
  bezgotówkowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mikołowie ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1214 1000 0022 9075 0526 (potwierdzenie przelewu należy załączyć do wniosku).