Udostępnianie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Ogólny opis

 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjno - kartograficznej.
 2. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie danych należy do:
  1. Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,
  2. Marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich,
  3. Starostw - w zakresie zasobów powiatowych.
 3. Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są:
  1. organom administracji rządowej,
  2. jednostkom administracji samorządowej,
  3. jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
  4. osobom fizycznym lub prawnym.
 4. Udostępnianie zasobu polega na:
  1. umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów,
  2. odpłatne udostępnianie ich kopii,
  3. bezpłatnym przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Zasób udostępniany jest na podstawie:
  1. zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,
  2. zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu użytkowego,
  3. wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GEO
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 166; (32) 32-48-184

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
- Przesłać drogą elektroniczną na adres podgik@mikolow.starostwo.gov.pl *
- Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)*
- Złożyć bezpośrednio w urzędzie, w godzinach jego pracy.
* w celu potwierdzenia doręczenia można kontaktować się telefonicznie: (32) 32-48-184
Wymagane dokumenty
 • - wypełniony formularz wniosku - zamówienia na mapy i informacje (pobierz PDF );
 • - wypełniony formularz wniosku - zamówienia na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu;
Opłaty
Należną opłatę za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333).

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie
Kasa czynna:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

lub po uzgodnieniu wysokości opłaty z pracownikiem Wydziału Geodezji - na rachunek bankowy Starostwa: ING Bank Śląski S.A., nr konta: 42 1050 1214 1000 0022 9074 6599
Terminy załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana jest w terminie do 10 dni roboczych.
Osobiście dokumenty można odebrać (po uiszczeniu opłaty w kasie Starostwa lub po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty przelewem) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pokój 167 (parter, część C).
Podstawa prawna
 • - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
 • - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837).
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wykonanie dokumentów (PDF)