Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej w 2018r.

Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Mikołowie

 

Zgodnie z artykułami 28b - 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tekst jednolity z dnia 13.10.2017r. Dz.U.2017r. poz. 2101) dotyczącymi uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzania narad koordynacyjnych organizowanych przez starostę oraz Zarządzeniem Starosty Powiatu Mikołowskiego

 

Posiedzenia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Mikołowie w roku 2018
będą się odbywały w poniedziałki w następujących terminach:

 

styczeń 08.01 22.01
luty 05.02 19.02
marzec 05.03 19.03
kwiecień 09.04 23.04
maj 07.05 21.05
czerwiec 04.06 18.06
lipiec 02.07 23.07
sierpień 06.08 20.08
wrzesień 03.09 17.09
październik 01.10 22.10
listopad 05.11 19.11
grudzień 03.12 17.12

 

wymagane dokumenty
 1. Wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- w załączeniu do wniosku:

  1. minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci zamieszczonej na planie sytuacyjnym, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem.
   Projekt powinien być wkreślony na mapę w sposób czytelny, z zachowaniem skali mapy, z opisem "PLAN SYTUACYJNY", z umieszczoną na projekcie legendą, określającą nazwę przewodu, z rozbiciem na rodzaje sieci.
   Każdy projekt powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania (pieczątka, oryginalny podpis, numer uprawnień)
   Elementy projektowe na mapach zasadniczych należy wkreślić w kolorze czarnym z rozróżnieniem linii wg. legendy.
  2. Opis techniczny zawierający m. in. nazwę, adres obiektu, nazwę inwestora, opis zamierzenia projektowego, sposób zabezpieczenia projektowanych i istniejących przewodów, przy braku możliwości zachowania normatywnych odległości itp.
  3. Plik w formacie liniowym (dxf)z projektowaną siecią, a w przypadku różnych rodzajów sieci w projekcie pliki w formacie liniowym (dxf) osobno dla każdej z projektowanych sieci lub współrzędne punktów załamania projektowanej sieci w postaci elektronicznej pliku tekstowego (txt) na nośniku cyfrowym lub drogą mailową na adres: grzegorz.krzystolik@mikolow.starostwo.gov.pl
   o następującym formacie:
lp. X Y
1 5558228.33 6561828.50
2 5558225.94 6561823.00
3 5558235.30 6561794.22
4 5558244.88 6561765.19
5 5558254.21 6561736.87
6 5558264.85 6561704.69
7 5558132.23 6561667.14
8 5558165.51 6561672.00
9 5558192.90 6561680.92
10 5558229.30 6561693.02
11 5558264.85 6561704.69

objaśnienie wiersza (liczba porządkowa lp. - spacja - współrzędna X - spacja - współrzędna Y)

W celu jednoznacznego określenia lokalizacji projektowanej sieci, wskazane jest podanie miar dowiązujących punkty załamania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do trwałych elementów zagospodarowania terenu (szczegóły I grupy) wskazanych na mapie

Do wniosku zaleca się dołączyć:

 1. orientację położenia projektowanych sieci i obiektów w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
 2. inne dokumenty pomocne dla dokonania uzgodnienia - według uznania projektanta

wniosek wraz załącznikami należy składać w teczkach umożliwiających archiwizację


DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NALEŻY SKŁADAĆ NAJPÓŹNIEJ NA
4 DNI ROBOCZE
PRZED POSIEDZENIEM ZESPOŁU

Sprawy organizacyjne odnośnie Zds.KUPSUT prowadzi p. Grzegorz Krzystolik tel. 32 32 48 181 pok. 167 w godz. 8.00 do 15.00
e-mail: grzegorz.krzystolik@mikolow.starostwo.gov.pl

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z dnia 13.10.2017r. Dz.U.2017r. poz. 2101)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 903)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z dnia 12.10.2016r Dz. U. 2016r poz. 1827 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 maj 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 11.05.2017r Dz. U. 2017r poz. 1073)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 08.06.2017r Dz. U. 2017r poz. 1337)
NALICZENIA ZA KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU

SIECI

 • pojedyncza sieć jednego rodzaju w projekcie – 150zł

 • kilka fragmentów sieci jednego rodzaju w projekcie - 150zł

 • kilka sieci różnego rodzaju w projekcie
  150zł + (n ∙ 150zł ∙ 0,7)
  gdzie 150 zł - pierwsza sieć jednego rodzaju w projekcie
          n – liczba sieci różnego rodzaju w projekcie (poza pierwszą)

 • pojedyncza sieć z wieloma przyłączami z tej sieci w projekcie - 150zł + 105zł = 255zł

 • kilka sieci różnego rodzaju z przyłączami z tych sieci w dowolnej ilości w projekcie
  [150zł + (n ∙ 150zł ∙ 0,7)] + [105zł + (k ∙ 105zł ∙ 0,7)]
  gdzie 150 zł - pierwsza sieć jednego rodzaju w projekcie
          n – liczba sieci różnego rodzaju w projekcie (poza pierwszą)
          105 zł - pierwsze przyłącze jednego rodzaju sieci w projekcie
          k – liczba pierwszych przyłączy z różnego rodzaju sieci w projekcie

PRZYŁĄCZA

  • pojedyncze przyłącze jednego rodzaju sieci w projekcie – 105zł

  • kilka przyłączy jednego rodzaju sieci w projekcie – 105zł

  • kilka przyłączy różnego rodzaju sieci w projekcie
   [105zł + (k ∙ 105zł ∙ 0,7)]
   105 zł - pierwsze przyłącze jednego rodzaju sieci w projekcie
   k - liczba kolejnych pierwszych przyłączy z różnego rodzaju sieci w projekcie <

Opłatę wnosi się gotówką lub kartą w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie
przed rozpatrzeniem wniosku

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z dnia 13.10.2017r.Dz.U.2017r. poz. 2101) załącznik – tabela 16 pkt. 6
PLIKI DO POBRANIA
Wniosek na ZUD (DOC)
Wniosek o wydanie odpisów z protokołu ZUD (PDF)