Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków


Wypisy i wyrysy wydawane są na pisemny wniosek właściciela, lub pełnomocnika oraz innych osób mających interes prawny w uzyskaniu dokumentów np. spadkobiercy właściciela po okazaniu postanowienia spadkowego, po określeniu nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy obrębu i numeru działki.
Dokumenty te wydawane są do celów prawnych, sądowych i innych podanych przez wnioskodawcę po wniesieniu opłaty za wydane dokumenty.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Biuro Katastru
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
telefon (32) 3248 121
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek właściciela lub pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne), dokument tożsamości.
Opłaty
 • Pełnomocnictwo - 17 zł.
 • Zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz.333)
 • Termin załatwienia sprawy
  Wypisy i wyrysy do celów prawnych realizowane są w terminie do 14 dni.
  Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 193 z 2010 r. poz.1287 tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz.454)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 - z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz.333)
 • Uwagi
  Opłaty za wypisy i wyrysy dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 4a,
 • poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00
  W przypadku wniosku złożonego drogą pocztową, po ustaleniu należnej kwoty z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Mikołowie, wpłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego Mikołowie ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1214 1000 0022 9074 6599 (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku).
  Opłatę skarbową do wniosku za udzielenie pełnomocnictwa, w wysokości 17 zł. można dokonać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Mikołowie MBS 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325 (potwierdzenie przelewu należy załączyć do wniosku).
 • Formularze i wnioski do pobrania
  Wniosek o wypis i wyrys - EGiB(PDF)
  Wniosek upoważnienie (PDF | DOC)
  Wniosek P8 (PDF)
  UZUP wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z EGiB (PDF)
  Wniosek zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (ODT)
  Wniosek o wydanie wypisu wypisu i wyrysu z EGiB (ODS)
  Wiosek P (PDF)
  Wiosek P1 (PDF)
  Wiosek P2 (PDF)
  Wiosek P3 (PDF)
  Wiosek P4 (PDF)
  Wiosek P5 (PDF)