Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Drogą elektroniczną na podstawie umowy
 2. Przesłać drogą elektroniczną*.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)*
 4. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 5. Osobiście: pokój 166; telefon (32) 32 48 184
* w celu potwierdzenia doręczenia można kontaktować się telefonicznie: (32) 32 48 184

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchomił geoportal, przeznaczony dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego, który umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych za pośrednictwem Internetu.
Poprzez portal można wysyłać zgłoszenia oraz pobierać materiały przygotowane przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Praca w portalu zapewnia bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Ośrodku oraz umożliwia monitorowanie postępu prac.
Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz zgłoszenia (pobierz XLS).
  W przypadku, kiedy zgłoszenie nie będzie dokonywane drogą elektroniczną, należy dostarczyć zgłoszenia w 2 egzemplarzach oryginalnych.
 2. Szkic lokalizacji, umożliwiający określenie miejsca i zasięgu zgłoszonej pracy - tylko w przypadku, gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację
Opłaty
 1. Zgłoszenie i udostępnienie materiałów nie podlega opłatom. Pobranie opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
 2. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż sześć miesięcy, wysokość opłaty ustala się w wysokości 45 % opłaty naliczonej według wysokości stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia. Pozostałe 55 % należności ustala się według wysokości stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu. Pobranie opłaty zaliczkowej następuje w dniu zgłoszenia prac. Pobranie opłaty pozostałej następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
 3. W przypadku:
  1. Rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu powiadomienia ośrodka dokumentacji o rezygnacji, stosując współczynnik 0,3. Pobranie opłaty następuje w dniu zawiadomienia o rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy.
  2. Niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy. Pobranie opłaty następuje 11. dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.
W przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy. Pobranie opłaty następuje 11. dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie (w miejscu, w godzinach pracy Urzędu) lub po uzgodnieniu wysokości opłaty z pracownikiem Wydziału Geodezji - na rachunek bankowy.
Terminy załatwienia sprawy
 1. Najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, ośrodek potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
 2. W przypadku tradycyjnego sposobu załatwia sprawy potwierdzenie dokonywane jest na jednym z egzemplarzy zgłoszenia.
 3. Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia pracy po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek.
 4. W terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia ośrodek informuje pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.
 5. W nagłych wypadkach, spowodowanych w szczególności awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową, a także związanych z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci podziemnego uzbrojenia terenu, kiedy zgłoszenie zostało dokonane po rozpoczęciu prac ww. termin ulega skróceniu do 1 dnia.
 6. W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości materiałów, dopuszczalne jest przekazywanie ich Wykonawcy etapowo, w częściach uzgodnionych z Wykonawcą prac. Pierwszą część materiałów ośrodek udostępnia w terminie, o którym mowa w pkt. 4. Termin przekazania kolejnych części materiałów, nie dłuższy niż miesiąc, ustalany jest pomiędzy Wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie.
W przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących powszechnie standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zasady i tryb wykonania pracy ustalane są pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, z zachowaniem formy pisemnej, w terminie 10 dni roboczych.

Osobiście dokumenty można odebrać (po uiszczeniu opłaty w kasie Starostwa lub po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty przelewem) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pokój 167 (parter, część C).

Informacje na temat postępu prac zgłoszonych:
 1. osobiście - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pokój 167 (parter, część C);
 2. telefonicznie pod numerem 32-32-48-181;
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).