Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Ogólny opis

Na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych wprowadza się zmiany danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian, dostarczając dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Katastru
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu, tel. (32) 32-48-121.
Wymagane dokumenty
  • - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (pobierz PDF lub DOC)
  • - pisemny wniosek właściciela lub pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne),
  • - dokument tożsamości
Opłaty
Opłata skarbowa za wydaną decyzję w sprawie zmiany oznaczenia, powierzchni, konfiguracji granic i użytków w działce, w wysokości 10 zł, winna być dokonana gotówką w kasie Starostwa Powiatowego (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mikołowie ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1214 1000 0022 9075 0526 (dowód potwierdzenia przelewu należy załączyć do wniosku).
Termin załatwienia sprawy
Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków przeprowadzana jest do miesiąca.
Podstawa prawna
  • - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 tekst jednolity)
  • - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
  • - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 - z późn. zm.)
Uwagi
O dokonanych zmianach danych w operacie ewidencji gruntów i budynków starosta zawiadamia organy podatkowe, osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona oraz wydział ksiąg wieczystych - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych. Opłatę skarbową do wniosku za udzielenie pełnomocnictwa, w wysokości 17 zł. można dokonać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mikołowie ING Bank Śląski S. A. 34 1050 1214 1000 0022 9075 0526 (potwierdzenie przelewu należy załączyć do wniosku)
Formularze i wnioski do pobrania
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (PDF | DOC)