Korzystanie z informacji geologicznej (nieodpłatne)


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 141
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
    - Wypełniony formularz wniosku,
    - Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
    - W przypadku, gdy dokumentacja nie jest własnością Skarbu Państwa – zgoda właściciela.
Opłaty
1. postępowanie nie podlega opłatom.
2. Jeżeli udostępnienie informacji geologicznej na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia w formę wskazaną we wniosku pobierana jest opłata uwzględniająca koszty przetworzenia, przygotowania, utrwalenia i przekazania informacji w określony sposób lub w określonej formie, przy czym przez koszt udostępnienia rozumie się wyłącznie koszty nośnika, na którym udostępniana jest informacja.
3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest w wysokości 17 PLN, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 783). Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową uiszcza się:
- gotówką: w kasie Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a
albo
- przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów (numer konta znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa: www.bip.mikolow.eu). Dowód wpłaty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mikołowie – Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, pokój 342.
Termin załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki poprzez:
1. umożliwienie wglądu do dokumentu geologicznego (na miejscu, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej),
2. udostępnienie dokumentu geologicznego do bezpłatnego skorzystania (z prawem wykonania kopii).
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz.196),
2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011, nr 282, poz. 1657).
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi, informacje dodatkowe
1. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie:
a) wydobywania kopalin ze złóż,
b) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorow oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadow oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
d) w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,
e) korzystania z informacji geologicznej związanego z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania,
f) korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
2. Informacja geologiczna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wgląd/udostępnienie* informacji geologicznej z Powiatowego Archiwum Geologicznego w Mikołowie (PDF | DOC)