Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 141
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
    - Pismo przewodnie.
    - Dokumentacja geologiczna w 3 egzemplarzach (oryginały) w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, sporządzona przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach geologicznych.
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
Termin załatwienia sprawy
Archiwizacja oraz przekazanie po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
Podstawa prawna
Art. 94 ust.2 i art.161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196).
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.
Uwagi, informacje dodatkowe
Karta opisuje przyjęcie dokumentacji geologicznej innej sporządzanej w przypadku:
1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
2. wykonania prac geologicznych w celu wykorzystnia ciepła Ziemi;
3. likwidacji otworu wiertniczego.
Dokumentację sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazuje odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, w postaci papierowej oraz w postaci elektyronicznej, pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.