Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 141
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
    - Wniosek o zgłoszeniu projektu robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane,
    - 2 egzemplarze (oryginały) projektu robót geologicznych, sporządzonego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach geologicznych.
    - Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest w wysokości 17 PLN, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 ze zm.).
Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę uiszcza się:
- gotówką: w kasie Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a
albo
- przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mikołowie – Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, pokój 342.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące - zgodnie z Kpa
Podstawa prawna
Art. 85 ust.2 i art.161 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196)
Tryb odwoławczy
W przypadku braku sprzeciwu przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.
W przypadku zgłoszenia przez starostę sprzeciwu w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych obejmujący wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu staroście.
Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.