Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 141
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
  - Wniosek o udzielenie koncesji zawierający:
  a) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  b) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  c) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.
  d) informacje i dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji.
  - Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
  - Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty (nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

  We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196).:
  1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
  2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
  6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.
  7) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  8) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  9) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
  10) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  11) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia;
  12) przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196);
  13) prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196).

  Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:
  1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególnosci wyciągi z odpowiednich rejestrów,
  2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
  3. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
  4. kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
  5. dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

  Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju. Wymagane jest 7 egz. map obszaru górniczego i terenu górniczego sporządzonych wg Polskich Norm dla map górniczych.
  W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
  Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ
  koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
Opłaty
1. Opłata skarbowa za wydanie koncesji pobierana jest w wysokości 616 PLN, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 ze zm.);
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest w wysokości 17 PLN, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 ze zm.).
Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę uiszcza się:
- gotówką: w kasie Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a
albo
- przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mikołowie – Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, pokój 342.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące - zgodnie z Kpa.
Podstawa prawna
Art. 22 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196).
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Wydobywanie kopalin ze złóż wymaga koncesji.
Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela starosta, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2. wydobycie kopaliny ze złożą w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3
3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.
Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu – uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze do koncesjonowania dzialalności w zakresie wydobywania kopalin stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 672 ze zm.) z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy.