Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny)


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 141
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
    - Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.
    - Dokumentacja geologiczna (lub Dodatek do dokumentacji geologicznej) w 4 egzemplarzach (oryginały) w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej, sporządzona przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach geologicznych.
    - Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
    - Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty (nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Opłaty
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną pobierana jest w wysokości 10 PLN, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 ze zm.);
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest w wysokości 17 PLN, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 ze zm.).

Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę uiszcza się:
- gotówką: w kasie Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a
albo
- przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mikołowie – Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, pokój 342.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące - zgodnie z Kpa
Podstawa prawna
Art. 93 ust.2 i art.161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 roku, poz. 196).
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Dokumentację geologiczną tj. geologiczną złoża kopaliny, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską zatwierdza w drodze decyzji właściwy organ administracji geologicznej.
Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1. złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
2. ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
3. badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
4. odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
5. robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
6. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, jeżeli:
1. dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa,