Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zgłoszeniu projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, , w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane,
  • 2 egz. projektu robót geologicznych o zawartości spełniającej wymogi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji, sporządzonego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne.
Termin załatwienia sprawy
30 dni
Podstawa prawna
Art. 85 ust.2 i art. 161 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)
Tryb odwoławczy
W przypadku braku sprzeciwu przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

W przypadku zgłoszenia przez starostę sprzeciwu w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
  1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
  2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.