Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
telefon (32) 32 48 153
Biuro Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku, spełniający wymagania określone w art. 131 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2015r. poz.469 z późn. zm.)

Załączniki:
 1. pełnomocnictwo spełniające wymogi art. 33 Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu + opłata od pełnomocnictwa );
 2. operat wodnoprawny w 2 egz. spełniający wymagania art. 132 Prawa wodnego, w tym załączenie przedmiotowego dokumentu na elektronicznym nośniku danych jako dokumentu tekstowego, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego;
 3. kserokopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 4. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
 5. w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana dla danego przedsięwzięcia;
 6. zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych do którego odprowadzane będą ścieki - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na postawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego
 7. uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 8. dokumentacja hydrogeologiczna w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych
 9. instrukcja gospodarowania wodą, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów;
 10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
Zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.z 2015r.Dz. U. poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia sprawy
zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. 2016r. poz.23 ze zm.)
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. 2015r. Dz. U.poz. 469 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.