Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 100 wew. 462 w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) winien zawierać:
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (wraz ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki);
 3. informację o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej pracy instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych w szczególności takich jak rozruch i wyłączenie,
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarząjący zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu eksploatacji,
 14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a (tj. w przypadku wniosku składanego przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji);
 15. czas na jaki ma być wydane pozwolenie
Ponadto, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska:
 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (odpadom należy przypisać kody określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206);
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; (tu należy także zadeklarować, czy odpady przekazywane będą do zbierania, odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na gospodarowanie danego rodzaju odpadami)
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. (m.in.:
  - należy przedstawić informację o posiadanym tytule prawnym do miejsca, gdzie odpady będą magazynowane;
  - należy wykazać, że sposób magazynowania zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska
  - należy uwzględnić dodatkowe wymagania dla magazynowania odpadów, jeżeli takie zostały określone dla danego rodzaju odpadów w przepisach szczególnych – np. oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne;
  - należy przedstawić miejsca magazynowania odpadów na planie sytuacyjnym),

  Uwaga! - Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, tj. .
  Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  - stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  - efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  - zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
  - stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  - rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  - wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  - postęp naukowo-techniczny.

Załączniki:
 1. streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady,
 3. plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów,
 4. kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 6. w przypadku kwalifikacji do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw wypełnione oświadczenie.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 783).

Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:
 • - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00-15:00 (wt., czw., pt.) i 8:00-18:00 (pon.)
 • - przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów.
  Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.
Podstawa prawna
 1. Art.181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami).
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem - to prowadzący instalację, której eksploatacja powoduje powstawanie:
 1. odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub/i
 2. odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 000 Mg rocznie.