Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 100 wew. 462 w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Wniosek powinien zawierać:
 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; (odpadom należy także nadać kod zgodnie z katalogiem odpadów); w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (należy wskazać adres zakładu - obiektu, instalacji, urządzenia - nr ewidencyjny działki);
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (należy wskazać adres zakładu oraz nr ewidencyjny działki),
  - magazynowanie odpadów odbywać się powinno zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych o postępowaniu z odpadami);
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (m.in. :
  a. informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, przetwarza odpady;
  b. informację o dokumentach potwierdzających, że przetwarzanie odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego – informacja o decyzji o warunkach zabudowy);
  c. informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie przetwarzania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego);
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 12. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
 13. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
 14. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 15. kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady,
 16. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10.

Informacje przedstawione we wniosku muszą wskazywać na to, że przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w sposób uwzględniający zasady gospodarki odpadami i warunki określone w ustawie o odpadach oraz w innych przepisach o odpadach.
Odmowa wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest konieczna w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 30. 1. ustawy o odpadach - zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.
We wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami – należy wykazać, że zostaną spełnione warunki określone dla takiego przetwarzania (odzysku odpadów) w wymienionych niżej rozporządzeniach.

Ustawa dopuszcza:
- prowadzenie odzysku za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 1 do ustawy (tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) – warunki takiego odzysku określa obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r., poz. 132),
- prowadzenie odzysku odpadów w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy - poza instalacjami i urządzeniami tylko w przypadkach i na warunkach określonych, do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2015 r.)
Opłaty
Opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem nr 1c do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:
 • - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00-15:00 (wt., czw., pt.) i 8:00-18:00 (pon.)
 • - przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów.
  Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.
Podstawa prawna
 1. Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).