Zezwolenie na zbieranie odpadów


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 100 wew. 462 w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) i powinien zawierać:
 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania (odpadom należy także nadać kod zgodnie z katalogiem odpadów); w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów (należy wskazać adres zakładu – obiektu, nr ewidencyjny działki);
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów - (należy wskazać adres zakładu oraz nr ewidencyjny działki,
  - magazynowanie odpadów powinno się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych o postępowaniu z odpadami);
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (m.in.:
  - informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, zbiera odpady;
  - informację o dokumentach potwierdzających, że zbieranie odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego – informacja o decyzji o warunkach zabudowy);
  - informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie zbierania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego);
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga! - Informacje przedstawione we wniosku muszą wskazywać na to, że zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób uwzględniający zasady gospodarki odpadami i warunki określone w ustawie o odpadach oraz w innych przepisach o odpadach.
Załączniki:
- magazynowane odpady,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana.
Opłaty
Opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem nr 1c do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 783).
Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:
 • - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00-15:00 (wt., czw., pt.) i 8:00-18:00 (pon.)
 • - przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów.
  Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.
Podstawa prawna
 1. Art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami)
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1162).