Wydanie decyzji nakładającej obowiązek rekultywacji i ustalającej kierunek zagospodarowania gruntów


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 341
telefon (32) 32 48 134
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i zagospodarowania gruntów (pobierz PDF lub DOC)

Załączniki:
 1. dokument potwierdzający prawo władania terenem, którego dotyczy wniosek,
 2. oryginał - Projekt przebiegu rekultywacji i zagospodarowania gruntów zawierający:
  • - oznaczenie kierunku rekultywacji,
  • - prawidłowe oznaczenie podmiotu odpowiadającego za rekultywację i zagospodarowanie gruntów,
  • - oznaczenie obszaru objętego rekultywacją,
  • - opis prac rekultywacyjnych,
  • - określenie terminów prowadzenia oraz zakończenia rekultywacji,
 3. kopia koncesji zezwalającej na wydobywanie kopaliny (jeśli dotyczy takiej rekultywacji),
 4. oryginał - wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 5. kopia wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 6. dowód wpłaty opłaty skarbowej lub uzasadnienie zwolnienia od opłaty skarbowej
 7. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu (kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - należy zwrócić uwagę, że ważność dokumentu to 3 miesiące od daty wystawienia,lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla posiadających).
Opłaty
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej zachodzi z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji jednak nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.
 • 10 zł za wydanie decyzji
 • 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
 • Termin załatwienia sprawy
  Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
  • - w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
  • - w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
  • - do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu.
  Podstawa prawna
  Art. 5, art. 22 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981 z 2011 r.)
  Tryb odwoławczy
  Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  Uwagi, informacje dodatkowe
  Starosta ma obowiązek uzyskać opinie w sprawie kierunku rekultywacji:
  1. Dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej,
  2. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
  3. wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  Formularze i wnioski do pobrania
  Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i zagospodarowania gruntów (PDF | DOC)

  Procedura

  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione wyżej jako załączniki wniosku:
  1. projekt rekultywacji,
  2. wypis z rejestru gruntów,
  3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Po zasięgnięciu właściwych opinii zostaje wydana decyzja ustalająca kierunek rekultywacji.