Wydanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 341
telefon (32) 3248 134
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek strony (pobierz PDF lub DOC) zawierający:
 • - opinię rzeczoznawcy określającą zdolność produkcyjną gruntów i rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów,
 • - opis wykonanych prac rekultywacyjnych,
 • - kopia decyzji określającej kierunek rekultywacji,
 • - dokument potwierdzający prawo władania terenem, którego dotyczy wniosek,
 • - dowód wpłaty opłaty skarbowej lub uzasadnienie zwolnienia od opłaty skarbowej
 • - oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu (kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - należy zwrócić uwagę, że ważność dokumentu to 3 miesiące od daty wystawienia, lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla posiadających).
Opłaty
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej zachodzi z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji jednak nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.
 • - 10 zł za wydanie decyzji
 • - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
Termin załatwienia sprawy
zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
 • - w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
 • - w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • - do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu
Podstawa prawna
Rozdział 5 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. - o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 r.)
Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów (PDF | DOC)