Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (tzw. odrolnienie)


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 341
telefon 32 32 48 134
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
 1. Pisemny wniosek (pobierz PDF lub DOC),
 2. oryginał wyrysu z mapy zasadniczej (lub ewidencyjnej) wraz z wkreślonymi granicami użytków,
 3. oryginał pełnego wypisu z rejestrów gruntów (z prawidłowym adresem wnioskodawcy)
 4. opinia lokalizacyjna (przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy), lub decyzja o warunkach zabudowy,
 5. oświadczenie o wartości rynkowej wyłączanego gruntu (dotyczy klasy I, II, III),
 6. plan zagospodarowania działki wraz z wyliczeniem powierzchni do wyłączenia - bilans tereny (sporządzony i prawidłowo podpisany przez architekta lub uprawnionego geodetę):
  w tym:
  • - teren pod zabudowę [m2]
  • - drogi dojazdowe, chodniki, place [m2]
  • - ogrody ozdobne, klomby [m2]
  • - podwórka gospodarcze [m2]
   Razem powierzchnia do wyłączenia [m2]
 7. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem, którego dotyczy wniosek
 8. Dowód opłaty skarbowej lub uzasadnienie zwolnienia od opłaty skarbowej
Opłaty
17 zł od każdego pełnomocnictwa
Termin załatwienia sprawy
zgodnie z art. 35 Kodeksu  postępowania administracyjnego
 • - w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
 • -w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • -do powyższych  terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, opiniowania, uzgodnień, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu
Podstawa prawna
Art.5, art. 11, art. 12, art. 12a, art. 14 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. - o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j Dz. U. Nr 121,poz. 1266 z 2004 r.)
Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (PDF | DOC)
Oświadczenie o wartości gruntu ( PDF | DOC)

Procedura

Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony.

Wniosek (podpisany przez wszystkich współwłaścicieli działki) kieruje się do Starosty Powiatu Mikołowskiego.

Do wniosku (formularz do pobrania w formacie pdf ) należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. Wypis z rejestru gruntów (ksero oryginał do wglądu),
 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania (ksero oryginał do wglądu),
 3. Dokument stwierdzający własność (ksero oryginał do wglądu), lub potwierdzający prawo do dysponowania gruntem,
 4. Projekt zagospodarowania terenu działki z bilansem powierzchni (w 2 egzemplarzach),
 5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku gdy stroną jest spółka mająca osobowość prawną),
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do załatwienia sprawy.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo uiszcza się w wys. 17 zł (oryginał pełnomocnictwa) od każdego stosunku pełnomocnictwa.

W przypadku wyłączania z produkcji rolniczej gruntów, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy, Starosta występuje do właściwego terenowo wójta lub burmistrza o opinię w sprawie wykorzystania próchniczej warstwy gleby z wyłączanego terenu.

Po upływie 14 dni od otrzymania przez stronę decyzji i nie wniesienia w tym czasie przez stronę odwołania , decyzja staje się ostateczna i stanowi załącznik do wniosku w sprawie pozwolenia na budowę, ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 4 należy ją uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.