WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW / WYKŁADOWCÓW

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wpis do ewidencji instruktorów.
 • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
 • Kserokopia prawa jazdy (posiadanie przez okres co najmniej dwóch lat uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem – kat. A,B).
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (oryginał).
 • Orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (oryginał).
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w upoważnionej jednostce.
 • Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz z ewidencji prowadzonej przez Policję stwierdzające niekaralność za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

  Opłaty

  Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50,00 zł

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2013 r. poz. 93).

  Do pobrania

  Wniosek