WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zawierający następujące dane:
  - firmę przedsiębiorcy;
  - numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  - adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
  - adres ośrodka szkolenia kierowców;
  - zakres prowadzonego szkolenia;
  - imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami ich uprawnień
 • Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.”
 • Oświadczenie powinno również zawierać:
  - firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się dane, o których mowa w ust.5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

  Opłaty

  Opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców : 500,00 zł

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019).
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 31).

  Do pobrania

  Wniosek prawo jazdy