WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Kopia dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne – o ile jest wymagane.
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • W przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień lub przedłużenia ważności zezwolenia- kserokopia aktualnie posiadanego zezwolenia.
 • Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

  Opłaty

  Koszt wydania zezwolenia wynosi: 50 zł

  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 627).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013 r. poz. 603)