Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego i autobusu - okres czasowego wycofania wynosi od 2-24 miesięcy i może być przedłużony, łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu; na wniosek właściciela pojazdu okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu może zostać skrócony.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
 • - wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (pobierz PDF lub DOC)
 • - dowód rejestracyjny
 • - karta pojazdu - jeżeli była wydana
 • - tablice rejestracyjne
 • - oświadczenie o obowiązku zapewnienia wycofanemu czasowo z ruchu pojazdu postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu
 • - przy kontynuacji czasowego wycofania - poprzednia decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu
 • - dowód tożsamości
 • - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej)
 • - aktualny odpis KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Opłaty
Za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu ruchu na okres 2 miesięcy opłata wynosi 80 zł., w przypadku wycofania dłuższego opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:
 • - 4 złote - od 3 do 12 miesiąca
 • - 2 złote - od 13 do 24 miesiąca
 • - 0,25 złotych - od 25 do 48 miesiąca.
Należne opłaty uiszcza się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, w godz. 8:00 do 15:00 (wtorek, środa, czwartek, piątek) i od 8:00 do 18:00 (poniedziałek).

lub przelewem:

Nr konta na opłaty komunikacyjne:
42 1050 1214 1000 0022 9074 6599
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tytułem: Nr VIN

Nr konta na opłatę skarbową
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Podstawa prawna
 • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z 2004 r. z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji czasowego wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (PDF | DOC)
Oświadczenie właściciela pojazdu (PDF | DOC)
Upoważnienie (PDF | DOC)

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.