Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:
  • - dowód rejestracyjny
  • - karta pojazdu - jeżeli była wydana
  • - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym stwierdzające, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy
  • - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej)
  • - dowód tożsamości
  • - Polica OC (do wglądu)

Opłaty

Za dokonanie adnotacji opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
  • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
  • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.