Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:
 • - dowód rejestracyjny
 • - karta pojazdu - jeżeli była wydana
 • - wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
 • - faktura lub rachunek za montaż ww. instalacji
 • - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej)
 • - dowód tożsamości
 • - Polica OC (do wglądu)

W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym jest dłuższy niż rok od daty montażu instalacji gazowej, wówczas istnieje konieczność skrócenia terminu badania technicznego do roku. W takich wypadkach organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.

Opłaty

Za dokonanie adnotacji opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. Nr 232, poz. 2333 z 2003 r.)

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.