Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu – jeżeli była wydana
- zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:
• jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
• jest przystosowany do nauki jazdy (L)
• spełnia wymagania wymagania określone w ustawie o podatku vat (VAT 1-4), • jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI)
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ( pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej )
- dowód tożsamości
- Polica OC ( do wglądu )

Opłaty

Za dokonanie adnotacji opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. Nr 54, poz.535 z 2004 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.