Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:
- aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujący, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowanego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów
- odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu – w przypadku wnioskowania o wykreśleniu adnotacji.
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu – jeżeli była wydana
- dowód tożsamości
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej)

Opłaty

Od składanego wniosku opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. , poz. 1137 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893 z 1997 r. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą dokonania (lub anulowania) wpisu do dowodu rejestracyjnego i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia