Nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy

Miejsce składania i odbioru dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu, została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona
- zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów, z którego wynika, że została utracona lub zniszczona tabliczka znamionowa
- dowód tożsamości
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

Decyzja o wykonaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej jest wydawana w przypadku

- braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej
- utraty aktualności tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych wydawana jest w przypadku:

- w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednią ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego
- odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
- nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
- w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu - w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy
- zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona

Opłaty

Za wydanie decyzji w sprawie nadania cechy identyfikacyjnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych ( Dz.U. Nr 227, poz. 2249 z 2003 r. z późn. zm. )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy badaniach ( Dz.U. Nr 155, poz. 1232 z 2009 r. )

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą zgody na nadanie cech identyfikacyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.