Odbiór dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zatrzymanego przez Policję

Miejsce odbioru dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz : - pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe
- aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dokumentu
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ( pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej )
- dowód tożsamości
- Polica OC ( do wglądu )
Opłaty

Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego uiszcza się opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń pojazdu, jeżeli są wymagane.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy badaniach ( Dz.U. Nr 155, poz. 1232 z 2009 r. )

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą wydania właścicielowi dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.