Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych

Rejestracja czasowa

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz :

1. oryginał dowodu własności pojazdu ( jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego)
2. w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
- dowód rejestracyjny pojazdu ( część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu ), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument(y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
- odprawa celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze określający numer, miejsce i datę tej odprawy
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych a także czterokołowców i czterokołowców lekkich ( lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku ) z Urzędu Celnego,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku ( VAT-25) – nie dotyczy zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT lub VAT – marża
- dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów ( więcej informacji tutaj )
3. dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce
4. tablice rejestracyjne – jeżeli pojazd jest zarejestrowany
5. dowód tożsamości
6. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ( pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej )

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm. ) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej ( dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju ) Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

Pozwolenie czasowe i tablice tymczasowe wydaje się na wniosek właściciela w celu:
- wywozu pojazdu za granicę
- przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy

Opłaty - w wysokości 62 zł – w przypadku pojazdów samochodowych ( w tym opłata komunikacyjna 61 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł)
- w wysokości 40,75 zł-w przypadku przyczep i naczep 195 zł ( w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł)
- w wysokości 37,75 zł w przypadku motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych ( w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1 zł)

Nr konta na opłaty komunikacyjne

42 1050 1214 1000 0022 9074 6599
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Nr konta na opłatę skarbową

87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.