Rejestracja pojazdu (fabrycznie nowy, zakupiony w kraju) i przerejestrowanie pojazdu

Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w kraju
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
 • - wniosek o rejestrację pojazdu (pobierz PDF lub DOC)
 • - dowód własności pojazdu (przeważnie faktura VAT)
 • - wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE
 • - karta pojazdu - jeżeli była wydana
 • - oświadczenie o podleganie obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (ewentualnie oświadczenie zamieszczone na fakturze - dot. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony)
 • - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile samochód osobowy nie został wyprodukowany na terytorium RP (ewentualnie oświadczenie zamieszczone na fakturze o posiadaniu kopii dokumentu potwierdzający zapłatę akcyzy)
 • - dowód tożsamości
 • - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku rejestracji pojazdu zakupionego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 • - aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • - pełnomocnictwo - w przypadku gdy rejestracja nie jest dokonywana przez właściciela pojazdu.
Dokumenty należy przedstawić do rejestracji w oryginale.
Opłaty
 • - w wysokości 180,50 zł - w przypadku pojazdów samochodowych (opłata komunikacyjna - 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna - 2 zł)
 • - w wysokości 121,50 zł - w przypadku motocykli, przyczep, naczep i ciągników rolniczych (opłata komunikacyjna - 120 zł oraz opłata ewidencyjna - 1,50 zł)
 • - w wysokości 111,50 zł w przypadku motorowerów (opłata komunikacyjna 110 zł oraz opłata ewidencyjna - 1,50 zł)
 • - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej)
Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów oraz oznaczeń pojazdów można zobaczyć tutaj.

Nr konta na opłaty komunikacyjne:
42 1050 1214 1000 0022 9074 6599
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tytułem: Nr VIN

Nr konta na opłatę skarbową
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Podstawa prawna
 • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o rejestrację pojazdu (PDF | DOC)

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Przerejestrowanie pojazdu (rejestracja używanego pojazdu)
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
 • - wniosek o rejestrację pojazdu
 • - dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie z sądu przyznające prawa własności)
 • - dowód rejestracyjny
 • - karta pojazdu - jeżeli była wydana
 • - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (w przypadku braku ważnego terminu badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym)
 • - tablice rejestracyjne
 • - dowód tożsamości
 • - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku rejestracji pojazdu zakupionego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 • - aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • - pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej)
 • - polisa OC (do wglądu)
Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Opłaty
 • - w wysokości 180,50 zł - w przypadku pojazdów samochodowych (opłata komunikacyjna - 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna - 2 zł)
 • - w wysokości 121,50 zł - w przypadku motocykli, przyczep, naczep i ciągników rolniczych (opłata komunikacyjna - 120 zł oraz opłata ewidencyjna - 1,50 zł)
 • - w wysokości 111,50 zł - w przypadku motorowerów (opłata komunikacyjna - 110 zł oraz opłata ewidencyjna - 1,50 zł)
W przypadku zmiany właściciela w obrębie powiatu bez wymiany tablic uiszcza się opłatę w wysokości 81,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów oraz oznaczeń pojazdów można zobaczyć tutaj.

Nr konta na opłaty komunikacyjne:
42 1050 1214 1000 0022 9074 6599
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tytułem: Nr VIN

Nr konta na opłatę skarbową
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Podstawa prawna
 • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm).
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o rejestrację pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu mikołowskiego (PDF | DOC)
Wniosek o rejestrację pojazdu zarejestrowanego na terenie RP poza granicami powiatu mikołowskiego (PDF | DOC)
Upoważnienie (PDF | DOC)

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.