Rejestracja pojazdu używanego, sprowadzonego z zagranicy


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek oraz:

dla pojazdów spoza UE:
 • - odprawa celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze określający numer, miejsce i datę tej odprawy,
dla pojazdów pochodzących z UE
 • - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
a ponadto:
 • - dowód własności pojazdu (umowa kupna, faktura, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawa własności)
 • - jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS,
 • - dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument(y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
 • - tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,
 • - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, jeżeli jest wymagane * lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • - dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (więcej informacji tutaj),
 • - dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • - aktualny odpis KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej).
Dokumenty przekładane przy rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

* Z dniem 22 września 2009 r. zmianom uległy przepisy dotyczące systemu badań technicznych pojazdów - w tym w głównej mierze pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeżeli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdu zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:
 • - 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, motocykli, motorowerów o ciągników rolniczych,
 • - 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów.
Wszelkie inne pojazdu nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z innych krajów niż UE i EFTA, muszą zostać poddane badaniu technicznemu przed pierwszą rejestracją w kraju.
Trzeba zaznaczyć, że niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania technicznego, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania badania dodatkowego na SKP, mającego na celu ustalenie wszystkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju)
Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

WARUNKOWA REJESTRACJA

Od dnia 01.01.2012 r. pojazd sprowadzony z zagranicy można zarejestrować warunkowo pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy i dowodu odprawy celnej pod warunkiem dostarczenia ww. dokumentów przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego i złożenia oświadczenia, że nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.
Opłaty
 • - w wysokości 256 zł - w przypadku pojazdów samochodowych (opłata komunikacyjna - 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna - 2,50 zł)
 • - w wysokości 197 zł - w przypadku motocykli (opłata komunikacyjna - 195 zł oraz opłata ewidencyjna - 2 zł)
 • - w wysokości 121,50 zł - w przypadku naczep i przyczep oraz ciągników rolniczych (opłata komunikacyjna - 120 zł oraz opłata ewidencyjna - 1,50 zł)
 • - w wysokości 111,50 zł - w przypadku motorowerów (opłata komunikacyjna - 110 zł oraz opłata ewidencyjna - 1,50 zł)
Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów oraz oznaczeń pojazdów można zobaczyć tutaj.

Nr konta na opłaty komunikacyjne:
42 1050 1214 1000 0022 9074 6599
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tytułem: Nr VIN

Nr konta na opłatę skarbową
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Podstawa prawna
 • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o rejestrację pojazdu zarejestrowanego na terenie UE (PDF | DOC)
Wniosek o rejestrację pojazdu zarejestrowanego poza terenem UE (PDF | DOC)
Oświadczenie o braku tablic (PDF | DOC)

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.