Wtórnik lub wymiana tablic(y) rejestracyjnych

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

- dowód rejestracyjny
- zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablic(y) rejestracyjnych
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku zagubienia tablic(y) rejestracyjnych przez właściciela
- dowód tożsamości
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej)

Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu – tzw.”białych”, przy czym w przypadku pojazdów wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika jednej z takich tablic – właściciel jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie wtórnika dwóch tablic.

Przy odbiorze wtórnika tablic(y) należy okazać:

- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne (jeżeli podlegają wymianie)
- pozostałą tablicę rejestracyjną, jeżeli właściciel wnioskował o wtórnik tylko jednej z dwóch tablic rejestracyjnej (celem ponownej legalizacji tablic)
- dowód tożsamości
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej)- nie dotyczy, gdy pełnomocnictwo zostało wcześniej dołączone do akt sprawy

Opłaty

Za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych:

- dla samochodów
• w wysokości 53 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy,
• w wysokości 93 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych

- dla motocykli ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych innych oraz przyczep:
• w wysokości 53 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)
- dla motorowerów: • w wysokości 43 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego (Dz.U. Nr 133, poz. 1122 z 2002 r. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika tablic(y) rejestracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.