Wydanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zatrzymanego przez policję


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
  • - wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (pobierz PDF lub DOC)
  • - pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe
  • - aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dokumentu
  • - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, (pierwszy stopień pokrewieństwa - bez opłat, osoba obca - 17 zł opłaty skarbowej)
  • - dowód tożsamości
  • - polisa OC (do wglądu)
Opłaty
Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego uiszcza się opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń pojazdu, jeżeli są wymagane.

Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów oraz oznaczeń pojazdów można zobaczyć tutaj.
Podstawa prawna
  • - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
  • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
  • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
  • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy badaniach (Dz.U. Nr 155, poz. 1232 z 2009 r.)
Tryb odwoławczy
Na decyzję odmawiającą wydania właścicielowi dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (PDF | DOC)
Upoważnienie (PDF | DOC)

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.