Wyrejestrowanie pojazdu

Miejsce odbioru dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela w przypadku:
- przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie
- kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży
-wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenie stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą
- zniszczenia (kasacji) za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt
- udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

Ponadto należy dołączyć :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu – jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne
- dowód tożsamości
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ( pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej )

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji poza granicami kraju, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł.

Nr konta na opłatę skarbową

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z 2005 r.z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U.Nr 75, poz.476 z 2010r.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. Nr 44, poz. 419 z 2002 r. z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wyrejestrowania pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do pobrania

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.