Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz o zbyciu pojazdu wraz z dokumentem potwierdzającym jego zbycie.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub przez przedstawiciela (należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo).

UWAGA!
Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, ponieważ nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności – w takich przypadkach zawiadomienie o zbyciu jest przyjmowane w momencie przeniesienia prawa własności pojazdu przez komisanta na nowego nabywcę, czyli w momencie jego sprzedaży. Jako dane właściciela należy podać dane nabywcy (nie komisu) w formularzu o zbyciu pojazdu.

Opłaty

Za zgłoszenie zbycia pojazdu opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.