Zgłaszanie sprzedaży pojazdu


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz o zbyciu pojazdu wraz z dokumentem potwierdzającym jego zbycie.
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub przez przedstawiciela (należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo)

  UWAGA!
  Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu do komisu nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, ponieważ nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności - w takich przypadkach zawiadomienie o zbyciu jest przyjmowane w momencie przeniesienia prawa własności pojazdu przez komisanta na nowego nabywcę, czyli w momencie jego sprzedaży. Jako dane właściciela należy podać dane nabywcy (nie komisu) w formularzu o zbyciu pojazdu.
 • Opłaty
  Za zgłoszenie zbycia pojazdu opłat nie pobiera się.
  Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)
 • Tryb odwoławczy
  Od decyzji odmawiającej przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
  Formularze i druki do pobrania
  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (PDF | DOC)