Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 344
telefon (32) 32 48 153
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (pobierz PDF).
Opłaty
W przypadku wpisu we wniosku informacji z zakresu: "Proszę o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru przedmiotowych zwierząt" - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł, pobierana zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 - 190 Mikołów, w godzinach pracy urzędu;
 • przelewem na koto Urzędu Miasta Mikołowa.
 • Termin załatwienia sprawy
  zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
  Podstawa prawna
  Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 tekst jednolity).
  Uwagi, informacje dodatkowe
  1. Obowiązek wykreślenia z rejestru powstaje z dniem zbycia, wywozu za granicę państwa, jego utraty lub śmierci. Wniosek o wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
  2. W imieniu osoby małoletniej, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy - rodzic lub opiekun prawny.
  3. Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza składającemu wniosek - pełnomocnictwo należy opłacić, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł.
  4. Tut. organ pisemnie powiadamia wnioskodawcę o dokonaniu wykreślenia; w przypadku potrzeby uzyskania zaświadczenia o dokonaniu wykreślenia z rejestru, informację taką należy dopisać w składanym wniosku + załączyć opłatę skarbową.
  Formularze wniosków do pobrania
  Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (pobierz PDF).