Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów w godzinach pracy Urzędu.
telefon . 32 32 48 100 w. 136
pok. 344
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający:
  1. imię, nazwisko, adres zamierzającego prowadzić hodowlę lub utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańce;
  2. adres przetrzymywania psa lub prowadzenia hodowli;
  3. opis zwierzęcia (rasa psa, data urodzenia, płeć, umaszczenie, cechy szczególne, pochodzenie);
  4. cel posiadania.
Do wniosku należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający pochodzenie psa (rodowód, metryka);
  2. oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami Prawa łowieckiego oraz spełnianiu warunków zawartych w obowiązujących rozporządzeniach (treść w załączeniu);
  3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłaty
Zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783)
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Podstawa prawna
art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2168)
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem: osoba zamierzająca prowadzić hodowlę lub utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańce. Zezwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
Formularze i wnioski do pobrania
Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców ( PDF | DOC)