Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Sala Obsługi Interesantów (wejście B, parter) w godzinach pracy Urzędu.
tel. (32) 32 48 140
Wymagane dokumenty
 • - wniosek o wpis do ewidencji (pobierz PDF lub DOC)
 • - protokół z zebrania założycielskiego (oryginał);
 • - lista założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (oryginał);
 • - uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu klubu sportowego określająca jego nazwę i adres siedziby (oryginał);
 • - uchwała zebrania założycielskiego o wyborze składu komitetu założycielskiego (oryginał);
 • - uchwała zebrania założycielskiego o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji (oryginał);
 • - uchwała przyjmująca statut klubu sportowego (oryginał);
 • - statut (w 3 egz.).
Opłaty
Postępowanie o wpis kończy się wydaniem decyzji.
Od wydania decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości - 10, 00 zł.
Opłatę można wnieść:

w kasie Starostwa Powiatowego
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 a (wejście B, parter);

na konto bankowe:
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów.
Termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna
 • - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami);
 • - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami);
 • - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449).
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wpis do ewidencji (PDF | DOC)
Wniosek o wydanie zaświadczenia z EKS (PDF | DOC)