Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Sala Obsługi Interesantów (wejście B, parter) w godzinach pracy Urzędu.
tel. (32) 32 48 140
Wymagane dokumenty
  • - wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok (pobierz PDF lub DOC),
  • - akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski).
    W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Termin załatwienia sprawy
Wydanie zezwolenia na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna
  • - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j. t. z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687 z późn. zmianami);
  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866);
  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby z dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742).
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego.
Uwagi, dodatkowe informacje
Zgodnie z pkt. 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami) wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach.
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok (PDF | DOC)