Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Starostwo Powiatowe
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Sala Obsługi Interesantów (wejście B, parter) w godzinach pracy Urzędu.


Ogólny opis
 1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, również w regulaminie działalności określa tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.
 3. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 4. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał).
 2. Regulamin działalności (oryginał).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak nie mniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (oryginał).
 5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (oryginał).
 6. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie, a jeżeli składa go zarząd – wymagane są podpisy wszystkich członków zarządu.
Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
Termin załatwienia sprawy
7 dni od dnia wpływu wniosku na:
 • wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
 • wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
 • złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.
Uwagi
Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis
Informacje na temat przebiegu sprawy:
nformację na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Biurze Spraw Społecznych i Obywatelskich w godzinach pracy Biura lub telefonicznie pod nr tel. 32/ 32 48 140.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393 j. t.).
 2. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1923).
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Mikołowskiego DOC; PDF