Wydanie zgody na usunięcie drzew/krzewów z nieruchomości własności Skarbu Państwa


Informacja w sprawie usuwania drzew i krzewów.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 341
telefon (32) 32 48 134
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew/krzewów z nieruchomości własności Skarbu Państwa

Załączniki:
  1. dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością, którego dotyczy wniosek,
  2. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu (kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - należy zwrócić uwagę, że ważność dokumentu to 3 miesiące od daty wystawienia,lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla posiadających).
  3. mapka z naniesionymi drzewami/krzewami przeznaczonymi do wycinki
  4. podanie gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wys. 130 cm od podłoża lub podanie gatunków krzewów i powierzchni w m2.
  5. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej lub uzasadnienie zwolnienia od opłaty skarbowej.
Opłaty
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej zachodzi z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji jednak nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.
- 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
  • - w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
  • - w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
  • - do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna
art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew/krzewów z nieruchomości własności Skarbu Państwa (PDF | DOC)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów (PDF | DOC)