Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342
telefon (32) 32 48 100 wew. 462
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Zgodnie z art. 184 i art.. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. - Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza winien posiadać:
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informację o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania odpadów, m.in.:
  • - zakres prowadzonej działalności wraz z charakterystyka prowadzonych działań,
  • - informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach,
  • - charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (w tym wysokość źródła, średnica i prędkość wylotu),
  • - czas pracy poszczególnych źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku),
  • - wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności tj. rozruch i wyłączenia: wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności tj. rozruch i wyłączenia: wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich warożone są te standardy,
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (należy również wskazać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
  1. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  2. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
 18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym (dokument ten winien stanowić oddzielny załącznik do wniosku, a nie część operatu),
 3. Karty charakterystyki stosowanych substancji,
 4. Wyniki pomiarów emisji (jeżeli były wykonane),
 5. Oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity, z 2007 r. - Dz. U. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
 6. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.
Informacje o opłatach
Opłata skarbowa dla dużych przedsiębiorstw - 2011 zł lub 506 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:
 • - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00-15:00 (wt., czw., pt.) i 8:00-18:00 (pon.)
 • - przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów
Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.
Podstawa prawna
Art.181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.: Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 7. postęp naukowo - techniczny.