Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój nr 342
telefon (32) 32 48 100 wew. 462
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego należy załączyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierający:
 1. opis prowadzonej działalności,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania wraz z kodami klasyfikacji odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206),
 3. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 4. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 5. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 6. opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów ze wskazaniem na planie sytuacyjnym terenu,
 7. określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów,
 8. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 9. prawo do dysponowania terenem, na którym odpady będą magazynowane,
 10. plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów,
 11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
Opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:
 • - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00-15:00 (wt., czw., pt.) i 8:00-18:00 (pon.)
 • - przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów
Termin załatwienia sprawy
Jeden miesiąc; dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243).
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem - to podmiot, który w związku z prowadzoną działalnością wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie.