Zezwolenie na transport odpadów

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 342 w godzinach pracy Urzędu.
telefon 32 32 48 100 wew. 462
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

Wniosek powinien zawierać:
  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu wraz z kodami odpadów zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku, gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,
  3. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów (wymienić i opisać wszystkie samochody przewidziane do transportu odpadów, a w szczególności ładowność, rodzaj skrzyni ładownej, sposób zabezpieczenia ładunku itp.),
  4. 4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów (w szczególności - sposób transportu poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu, informacje nt. kwalifikacji i przeszkolenia pracowników, licencja na transport - jeśli jest wymagana z przepisów o transporcie drogowym; ADR - przy transporcie odpadów niebezpiecznych; informacja o zatrudnieniu doradcy ds. ADR itp., kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów lub/i umowa o użyczenie pojazdu),
  5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów (max 10 lat),
  6. kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym),
  7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
Opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem nr 1c do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:
  • - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00-15:00 (wt., czw., pt.) i 8:00-18:00 (pon.)
  • - przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów
Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.
Termin załatwienia sprawy
Miesiąc lub dwa miesiące w przypadku spraw skomplikowanych.
Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe
Starosta wydaje zezwolenia na transport odpadów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.